Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
 

Συχνές Ερωτήσεις

/ Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ
 
1. Έχω τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθώ σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;
 
Κάθε πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης που μπορεί να αφορούν την γεωγραφία της περιοχής, τα εισοδηματικά στοιχεία, εκπαίδευση κλπ. Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιέχει στοιχεία που θα το καταστήσουν επιλέξιμο. Οι προσκλήσεις του κάθε προγράμματος ορίζουν τις λεπτομέρειες αυτές.

Χρησιμοποιώντας το Online Εργαλείο της Alma & Partners μπορείτε να μάθετε γρήγορα και άμεσα, online, εάν καλύπτετε τα κριτήρια ένταξης για το εκάστοτε πρόγραμμα.

2. Μπορώ να υποβάλλω μόνος μου την αίτηση χρηματοδότησης;
 
Υπάρχουν δύο επιλογές όσον αφορά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης:
Ο ένας τρόπος είναι να την καταχωρήσετε μόνοι σας μέσω της σελίδας του Υπουργείου, ενώ ο δεύτερος τρόπος αφορά τη συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο Συμβούλων ΕΣΠΑ, όπως είναι η Alma & Partners. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναλάβει εξ'ολοκλήρου η Alma & Partners το κομμάτι της υποβολής αλλά και αργότερα της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το γραφείο μας, καθώς και λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του αντικειμένου, αυξάνουμε τις πιθανότητες ένταξής σας και εκμηδενίζουμε το ενδεχόμενο λαθών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.
 
3. Ποιες είναι οι πιθανότητες έγκρισης της αίτησής μου;

Στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων (που καλύπτουν τα βασικά κριτήρια της πρόσκλησης), η έγκριση ή η απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται κυρίως από τη δομή, την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη βιωσιμότητα, την ωριμότητα και την καινοτομία του σχεδίου. Από την στιγμή που η δραστηριότητα που θέλει να ακολουθήσει ο επενδυτής είναι επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ, είναι στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Συμβούλου, στην συγκεκριμένη περίπτωση της Alma & Partners, να δημιουργήσει μία άρτια πρόταση. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης το ύψος της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης σε σχέση με τον όγκο των προτάσεων, δηλαδή εάν ο αριθμός των προτάσεων που θα υποβοληθούν είναι πολύ μεγάλος, τότε ο ανταγωνισμός αυξάνεται, και οι πιθανότητες μικραίνουν, και αντίστροφα. Βασική αρχή της Alma & Partners είναι να δημιουργεί, στον βαθμό του εφικτού, άριστες προτάσεις με αυξημένες πιθανότητες ένταξης σε καθεστός επιδότησης.

4. Ποιο είναι το κόστος υποβολής μιας αίτησης χρηματοδότησης;

Στο τρίτο βήμα του εργαλείου θα μπορέσετε να δείτε αναλυτικά τις χρεώσεις των υπηρεσιών μας, βάσει του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

5. Ποια είναι η διαδικασία για την αξιολόγηση των προτάσεων;

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια αξιολόγησης. Στο πρώτο στάδιο, γίνεται ο έλεγχος του φακέλου, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν ο φάκελος με την πρόταση θεωρηθεί πλήρης, συνεχίζει στο δεύτερο στάδιο. Σε αυτό το στάδιο, βαθμολογούνται τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, καθώς και του επενδυτικού σχεδίου και, τέλος, η επενδυτική πρόταση στο σύνολο της. Αν η επενδυτική πρόταση δεν θεωρηθεί πλήρης στη πρώτη φάση, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

6. Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Στην Προκήρυξη του εκάστοτε Προγράμματος αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αξιολόγησης της κάθε πρότασης και η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Η επιχείρηση που έχει υποβάλλει πρόταση μπορεί να υπολογίζει από δύο έως έξι μήνες (σύμφωνα πάντα με το Οδηγό Προγράμματος), χωρίς να είναι δεσμευτικό.

7. Τα χρήματα της επιχορήγησης του προγράμματος είναι σε μορφή δανεισμού και επιστρέφονται;

Τα χρήματα της επιχορήγησης, που θα λάβετε από το πρόγραμμα, καταβάλλονται έπειτα από μία σειρά προϋποθέσεων  που θα πρέπει τηρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται στον Οδηγό του κάθε προγράμματος. Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν δανεισμό και δεν επιστρέφονται. Η μοναδική περίπτωση επιστροφής των χρημάτων είναι η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης.

8. Για την συμμετοχή στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, πρέπει να γίνει χρήση ίδιων κεφαλαίων;

Για την οποιαδήποτε επένδυση θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα αρχικό κεφάλαιο και ένα πλάνο χρηματοδότησης. 

Στην φάση της εκταμίευσης, η συνηθισμένη πορεία είναι ο επενδυτής  να υλοποιεί στην αρχή ένα minimum 25% της επένδυσης που έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει και να εκταμιεύει ισόποση επιδότηση με το ποσό της υλοποίησής του (π.χ. το πρώτο 7μηνο έχω δαπανήσει 7.000€ οπότε αιτούμαι τον 7ο μήνα 7.000€). Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι απόκτησης της επιδότησης:

(1) με την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από την τράπεζα

(2) με την εκχώρηση της επιδότησης στην Τράπεζα για την καταβολή ισόποσου δανείου

(3) εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και μέσω του οποίου θα εξοφλούνται οι προμηθευτές σας κατά το ποσοστό επιχορήγησης της ∆ράσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στο επόμενο διάστημα. Η χρήση του λογαριασμού αυτού δεν απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

Γενικά, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι κανόνες και οι όροι, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, έπειτα γίνεται η καταβολή των χρημάτων που έχει αιτηθεί. Στην Alma & Partners εξετάζουμε διεξοδικά όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης, και μαζί διαμορφώνουμε το πλάνο της επένδυσης.

 

9. Υπάρχει η δυνατότητα να μου δοθεί προκαταβολή από την επιδότηση;

Πάντα προτείνουμε στους επενδυτές να έχουν ένα αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 25% του προυπολογισμού που υποβάλλουν.

Το ΕΣΠΑ όμως δίνει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις: υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί προκαταβολή του ποσού της επιχορήγησης, εφόσον προσκομισθεί εγγυητική επιστολή από τράπεζα (το ποσό της προκαταβολής, ορίζεται με ποσοστό, σύμφωνα με τον Οδηγό του εκάστοτε προγράμματος) ή για συγκεκριμένα προγράμματα και για πρώτη φορά (αυτή την στιγμή μόνο για το Πρόγραμμα Πτυχιούχων Τριβάθμιας Εκπαίδευσης και για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων) δύνεταμέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων. 

10. Τι δεν μπορεί να επιδοτηθεί;

Στον Οδηγό κάθε Προγράμματος αναφέρονται διεξοδικά ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Αυτό που δεν επιδοτείται σε όλα τα προγράμματα είναι η δαπάνη για τον Φ.Π.Α., εκτός από τις επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγή του φόρου.

11. Κάθε πότε γίνεται η καταβολή των χρημάτων από το Πρόγραμμα;

Το κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προβλέπει την καταβολή της επιδότησης σε δόσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών - που διαρκεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου. Οι πληρωμές δεν έχουν ακριβή ημερομηνία. Το πότε ακριβώς θα πάρετε το σύνολο της επιδότησης εξαρτάται και από εσάς (το πόσο γρήγορα προχωράτε με όσα έχετε δηλώσει στην αίτηση) αλλά, φυσικά, και από τη γραφειοκρατία. Επομένως, μπορεί να πάρετε πολύ σύντομα την επιδότηση, αν έχετε κάνει όλες τις δαπάνες και έχετε εξοφλήσει τα τιμολόγια, ή μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε παράταση αν προχωρήσετε αργά.

12. Εφόσον έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορώ να αλλάξω το επενδυτικό μου πλάνο (σχέδιο);

Ο Οδηγός κάθε προγράμματος αναφέρει διεξοδικά ότι είναι δυνατή η τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον 2 φορές - όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επιχείρησης, μετά την αξιολόγηση και την ένταξη. Βασική προϋπόθεση είναι να μην διαφοροποιηθούν εντελώς τα αρχικά κριτήρια ένταξης, για τα οποία και αξιολογήθηκε. 

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να μειωθεί έως ενός ποσοστού ή να τροποποιηθεί (μεταφορά χρηματοδότησης από μία κατηγορία δαπάνης σε μια άλλη) αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί. Επίσης, το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επένδυσης (π.χ. αντικατάσταση είδους και μοντέλου επαγγελματικού εξοπλισμού).

13. Τι πιθανότητες έχω για να εγκριθεί η πρόταση μου/το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης μου;

Υπάρχουν δύο παράμετροι που καθορίζουν την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου:

Η πρώτη είναι η ποιότητα και η επιλεξιμότητα του σχεδίου που υποβάλλεται.

Ένας λεπτομερής και πλήρης φάκελος, που καλύπτει τις προϋποθέσεις του προγράμματος, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με αξιοπρόσεκτες προτάσεις, σίγουρα έχει πολύ καλές πιθανότητες να λάβει υψηλή βαθμολογία για να περάσει στο δεύτερο στάδιο. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Alma & Partners διασφαλίζει την άρτια και χωρίς λάθη ή παραλείψεις ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής του επενδυτικού σας σχεδίου. Ενδεικτικό είναι το υψηλό ποσοστό επιτυχίας μας,90%,  στις προτάσεις ΕΣΠΑ που υποβλήθηκαν το 2012.

Η δεύτερη και επίσης σημαντική παράμετρος είναι ο ανταγωνισμός για το εκάστοτε πρόγραμμα, δηλαδή οι καλές ποιοτικά προτάσεις έναντι του συνολικού ποσού που θα διαθέσει το ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα: μη γνωρίζοντας τον ακριβή αριθμό των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν προτάσεις, την ποιότητα των προτάσεων, αλλά και με δεδομένο ότι το ποσό που διαθέτει το ΕΣΠΑ κάποιες φορές προσαρμόζεται προς τα επάνω, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν εκ των προτέρων συγκεκριμένες πιθανότητες επιτυχίας.

14. Που μπορώ να δω αναλυτικά τις Προκηρύξεις για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ ;

Οι επίσημες Προσκλήσεις για τα 4 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ (2014 - 2020) είναι διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου και μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά ΕΔΩ .